กรีฑาในประเทศไทย           การแข่งขันกรีฑาภายในประเทศไทย ได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขันเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2440 พิธิเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ คณะกรรมการ และบรรดา นักเรียนในกรุงเทพฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็น ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรการแข่งขัน กรีฑานักเรียน ณ ท้องสนามหลวง  นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงธรรมการ  ได้พยายามจัดให้มีการแข่งขัน  กรีฑานักเรียนเป็นประจำตลอดมา ปี พ.ศ.2476 รัฐบาลตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากตั้งกรมพลศึกษา ขึ้นมาแล้ว กีฬาและกรีฑา ได้รับการสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น กรีฑาระหว่างโรงเรียน กรีฑาระหว่างมหาวิทยาลัย และกรีฑา ระหว่างประชาชน   ปี พ.ศ. 2494  ได้จัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ซึ่งอยู่ในความอุปการะของกรมพลศึกษา   รับช่วงงานการแข่งขันกรีฑาประเภทมหาวิทยาลัย   ประชาชนไปดำเนิน งานแทนในปี  พ.ศ. 2504   ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่ โดยตรง ในการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเขตทุก ๆ ปี หมุนเวียนกันไป แต่ละ จังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเขตนี้ (ปัจจุบัน- เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ) ถือว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ต้องมีการแข่งขันทุกครั้ง

ข้อมูลจาก  :  http://www.wt.ac.th/~phonthong/head03.html


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี้